VERKOOPVOORWAARDEN

I. ALGEMEEN

Artikel 1: Definities

In het hiernavolgende van dit artikel wordt bedoeld met: Opdrachtgever: de partij die met de besloten vennootschap Dasagroup BV een overeenkomst aangaat, dan wel die met Dasagroup BV (in dat verband) onderhandelt, evenals de partij die een offerte bij Dasagroup BV opvraagt en die door Dasagroup BV een offerte wordt toegezonden. Overeenkomst: hetgeen tussen de opdrachtgever en Dasagroup BV, in welke vorm dan ook, wordt overeengekomen, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) order die uit hoofde van een overeenkomst met Dasagroup BV wordt geplaatst.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Dasagroup BV, evenals op alle
2. door Dasagroup BV met een wederpartij te sluiten overeenkomsten en uit die overeenkomsten voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten, een en ander in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen, waarbij algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten.
3. Indien een overeenkomst tot stand komt, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven, houdt dit in dat de algemene voorwaarden van Dasagroup BV door de opdrachtgever zijn aanvaard.
4. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. Slechts op de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten hebben deze afwijkingen toepassing.
5. Aan de eventueel niet strikte naleving van deze voorwaarden door Dasagroup BV kunnen geen rechten worden ontleend. Dergelijke afwijkingen van de strikte naleving van deze voorwaarden brengen derhalve niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn en/of dat Dasagroup BV het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, te verlangen dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld zijn alle aanbiedingen en offertes van Dasagroup BV steeds vrijblijvend.
2. Dasagroup BV behoudt zich het recht voor om, indien een aanbieding of offerte vrijblijvend is en door opdrachtgever wordt aanvaard, om het aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aan opdrachtgever komt niet het recht toe om bij aanvaarding af te wijken van aanbiedingen en offertes van Dasagroup BV.
3. Tenzij door Dasagroup BV naderhand schriftelijk bevestigd, kunnen mondelinge aanbiedingen en offertes niet bindend zijn.
4. Hoewel alle door Dasagroup BV verstrekte opgaven van formaten, afmetingen, aantallen, gewichten, tarieven, verwerkingsmogelijkheden en wat dies meer zij, met de grootst mogelijke zorg kenbaar worden gemaakt, wordt er door of vanwege Dasagroup BV echter niet voor ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen.

Artikel 4: Overeenkomsten

1. Uitsluitend door schriftelijke bevestiging en aanvaarding daarvan door Dasagroup BV komt een overeenkomst tot stand, dit in aansluiting op het in art. 3 sub 3 vermelde.
2. De tekst van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.
3. Protest door de opdrachtgever tegen tekst en/of inhoud van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, dient binnen drie dagen na ontvangst daarvan plaats te vinden. Na verloop van deze termijn is opdrachtgever aan tekst en inhoud gebonden.
4. Indien met de opdrachtgever meerdere personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.
5. Derdenbeding: sluiting van de overeenkomst namens de opdrachtgever door een derde leidt er toe dat de opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde, als ware zij zelf de opdrachtgever, aan deze voorwaarden is gebonden.
6. Dasagroup BV is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
7. Het is de opdrachtgever verboden om rechten of plichten uit de overeenkomst aan derden over te dragen, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dasagroup BV daartoe.
8. Een verzoek tot het aangaan van een overeenkomst kan door Dasagroup BV om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. Uitvoering van reeds lopende overeenkomsten kunnen door Dasagroup BV tevens worden opgeschort. Als reden voor het inroepen van deze bevoegdheid kan gelden de inhoud, de aard, de vorm van een dergelijk verzoek, dan wel de strekking daarvan, evenals technische bezwaren, weigering om (vooruit) te betalen, dan wel strijdigheid van het verzoek met de belangen van Dasagroup BV dan wel van derden, waaronder andere opdrachtgevers.
9. Beroep door de opdrachtgever op een overeenkomst met Dasagroup BV is niet mogelijk indien voor of bij de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens van formaten, afmetingen, gewichten en aantallen niet juist, dan wel onvolledig zijn. Dasagroup BV behoudt zich in dat geval het recht voor om een overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. Dasagroup BV is in dat geval niet gehouden tot het vergoeden van schade, in welke vorm dan ook, van de opdrachtgever, dit onverminderd het recht en de mogelijkheid van Dasagroup BV om van haar kant ten opzichte van de opdrachtgever wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van door haar geleden schade, dan wel om de overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan oorspronkelijk met opdrachtgever is overeengekomen, tot de betaling waarvan de opdrachtgever in dat geval verplicht is.

Artikel 5: Inhoud, wijziging en annulering van de overeenkomst

1. Het risico van misverstanden rond de inhoud en uitvoering van de met Dasagroup BV te sluiten overeenkomst ligt geheel bij de opdrachtgever indien deze misverstanden hun oorzaak vinden in door Dasagroup BV niet, niet juist of niet tijdig dan wel onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen welke mondeling zijn gedaan door de opdrachtgever dan wel een door deze daartoe aangewezen persoon, dan wel indien de misverstanden opleverende berichten zijn overgebracht door middel van enig technisch middel, zoals de telefoon, email, fax en soortgelijke transmissiemedia.
2. Een met de opdrachtgever door Dasagroup BV te sluiten overeenkomst kan slechts geheel dan wel gedeeltelijk worden gewijzigd indien Dasagroup BV hiermee schriftelijk instemt. Mocht een gehele of gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst leiden tot meerkosten is Dasagroup BV in dat geval gerechtigd om aan de opdrachtgever een schadeloosstelling in rekening te brengen, in zoverre, dat in dat geval alle meerkosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend. Indien de gevolgen van de wijziging bij derden in enigerlei vorm schade opleveren, is de opdrachtgever in dat geval volledig aansprakelijk en vrijwaart opdrachtgever Dasagroup BV ter zake.
3. Gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door opdrachtgever is slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dasagroup BV mogelijk. In een geval als in de vorige zinsnede genoemd stelt Dasagroup BV in ieder geval als voorwaarde dat zij gerechtigd is om aan opdrachtgever een schadeloosstelling in rekening te brengen, welke niet lager zal zijn dan 20% van het factuurbedrag van de geannuleerde overeenkomst. Daarnaast blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan tot vergoeding van de aan Dasagroup BV toegebrachte schade, waaronder is begrepen de door Dasagroup BV geleden netto verliezen en gederfd winsten. Tot deze schade worden in ieder geval gerekend de kosten welke Dasagroup BV ter voorbereiding van (uitvoering van) de overeenkomst heeft gemaakt, zoals die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag van een en ander. Bovendien is opdrachtgever in geval van gehele of gedeeltelijke annulering tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen hiervan en vrijwaart opdrachtgever Dasagroup BV ter zake.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dit ter beoordeling van Dasagroup BV, dat ten behoeve van een behoorlijke uitvoering van de Dasagroup BV overeenkomst de te verrichten werkzaamheden dienen te worden gewijzigd en/of te worden aangevuld, stelt Dasagroup BV opdrachtgever hiervan in kennis, waarna wijziging van de overeenkomst, al dan niet geheel, plaatsvindt. In een dergelijk geval kan Dasagroup BV nimmer zijn gehouden om ten gevolge van een dergelijke wijziging aan opdrachtgever enige schade te vergoeden.

Artikel 6: Prijzen en prijswijzigingen

1. Prijzen, die door Dasagroup BV worden opgegeven zijn exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
2. Door Dasagroup BV voor de door haar te verrichten prestaties opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestaties conform de specificaties die met opdrachtgever zijn overeengekomen.
3. Extra kosten, welke niet uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen, mogen door Dasagroup BV aan opdrachtgever apart worden doorberekend, doch slechts in die gevallen waarin het maken van deze kosten noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dasagroup BV stelt opdrachtgever daarvan zo spoedig als mogelijk is schriftelijk in kennis.
4. Indien door Dasagroup BV dan wel door derden die door Dasagroup BV zullen zijn ingeschakeld, op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden dienen te worden verricht op zater-, zon- en algemeen erkende feestdagen, is Dasagroup BV gerechtigd haar prijzen en tarieven met 100% te verhogen. Tot verhoging van haar prijzen en tarieven is Dasagroup BV voorts gerechtigd in geval van tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, materiaalkosten, halffabricaten, of diensten welke voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en voorts op verzendkosten, lonen of sociale lasten, eventuele waardedaling van de overeengekomen valuta en bij alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken ten gevolge waarvan de kostprijs wordt verhoogd.
5. Wijziging en aanpassing van de prijzen voor de realisatie van de overeenkomst door Dasagroup BV is toegestaan indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de overeenkomst een verhoging ondergaan voordat Dasagroup BV haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen volledig zal hebben uitgevoerd, indien en voor zover ten hoogste drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn verstreken.

Artikel 7: Betaling

1. Dasagroup BV brengt de door opdrachtgever verschuldigde bedragen door middel van een factuur in rekening. De in de factuur en de overeenkomst genoemde betalingstermijn geldt als fatale betalingstermijn, waarbinnen betaling dient te geschieden. Mocht de overeenkomst geen betalingstermijn vermelden dient betaling binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden, welke termijn als fatale betalingstermijn geldt.
2. Tenzij anders overeengekomen kan opdrachtgever zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Alleen indien een tegenvordering van opdrachtgever schriftelijk door Dasagroup BV is erkend kan verrekening plaatsvinden.
3. Dasagroup BV is gerechtigd betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, derhalve naast de betaling van dit gedeelte, zodat in dat geval de totale kosten naast de betaling van het eerste gedeelte zullen dienen te worden voldaan.
4. Indien Dasagroup BV dit verlangt is opdrachtgever op eerste verzoek van Dasagroup BV, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden om zekerheid te stellen voor de voldoening van de ingevolge de overeenkomst door opdrachtgever aan Dasagroup BV te betalen bedragen. De zekerheid zal zodanig moeten zijn dat deze leidt tot dekking van de volledige vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten, zodat Dasagroup BV hierop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Mocht de gestelde zekerheid naderhand onvoldoende blijken te zijn geworden zal op eerste verzoek van Dasagroup BV de zekerheid aangevuld dienen te worden opdat deze als voldoende zal gelden.
5. Betalingen worden, ongeacht de benoeming daarvan, allereerst geacht te zijn geschied ter voldoening van opengevallen rente en kosten en voorts ter voldoening van de oudste openstaande factuur.
6. Opdrachtgever is bij overschrijding van de fatale betalingstermijn van rechtswege in verzuim en is vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten, zoals boven deze rente geleden schade, die Dasagroup BV ten opzichte van opdrachtgever wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.
7. Dasagroup BV is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst per direct op te schorten en opgeschort te houden, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel omschreven, totdat opdrachtgever integraal aan zijn op dat moment opeisbare financiële verplichtingen heeft voldaan. 8. Indien Dasagroup BV genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle als gevolg daarvan voor Dasagroup BV ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, een en ander als bedoeld in art. 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, met een minimum van € 500,00.

Artikel 8: Retentierecht

1. Aan Dasagroup BV komt het retentierecht toe en wel in geval opdrachtgever niet alle verplichtingen uit de overeenkomst volledig zal zijn nagekomen, in het bijzonder de verplichting tot voldoening van alle openstaande facturen, rente en kosten daaronder begrepen. Dasagroup BV is in dergelijke gevallen derhalve gerechtigd alle zaken van opdrachtgever onder zich te houden.
2. Het recht van retentie komt Dasagroup BV tevens toe in geval opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren dan wel blijkt te verkeren of surseance van betaling door haar is aangevraagd.
3. Opdrachtgever is verplicht Dasagroup BV terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op zaken welke Dasagroup BV onder zich houdt.

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst

1. Tenzij partijen daaromtrent schriftelijk expliciete afspraken hebben gemaakt is Dasagroup BV vrij in de wijze waarop zij de overeenkomst uitvoert. Dit betreft de door Dasagroup BV te bepalen volgorde van uitvoering, waarbij de capaciteit van de aan Dasagroup BV ter beschikking staande apparaten, het machinepark en personeel, alsmede de graad van de bezetting daarvan mede het begin en het einde van de werkzaamheden zullen bepalen.
2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is Dasagroup BV niet gehouden zaken in gedeelten af te leveren. Wel heeft Dasagroup BV het recht tot nakoming van de overeenkomst in deelleveringen. In laatstbedoelde gevallen dient iedere levering als een afzonderlijke transactie te worden beschouwd.
3. Tot de verplichtingen van de opdrachtgever behoort het tijdig, in ieder geval op eerste verzoek van Dasagroup BV, in het bezit stellen van Dasagroup BV van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen, informatiedragers, gegevens en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde inlichtingen, zoals onder meer, maar niet beperkt tot, maten, aantallen, gewichten, adressenbestanden, formulieren, documenten, drukwerk en instructies. Aanlevering dient te geschieden volgens de door Dasagroup BV gehanteerde aanleverspecificaties. Dat de aanleverspecificaties van Dasagroup BV door opdrachtgever zijn aanvaard, blijke uit het tot stand komen van een overeenkomst zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven.
4. De aanlevering van materialen en drukwerk dient franco en vrij van kosten plaats te vinden op het door Dasagroup BV opgegeven adres.
5. Dasagroup BV kan niet worden aangesproken voor enig gebrek in de juistheid, duidelijkheid en volledigheid van de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtgever aan Dasagroup BV ter beschikking gestelde materialen, informatiedragers, gegevens, inlichtingen en opgaven van welke aard dan ook. Opdrachtgever staat daarvoor in en zij vrijwaart Dasagroup BV voor eventuele aanspraken van derden uit welke hoofde ook.
6. Dasagroup BV is bevoegd en gerechtigd om de nakoming van de overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk Dasagroup BV te ontbinden, te annuleren, dan wel te wijzigen indien opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen, informatiedragers, gegevens en inlichtingen niet, niet tijdig, niet volledig of niet overeenkomstig de door Dasagroup BV gehanteerde aanleverspecificaties ter beschikking stelt of wanneer opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen jegens Dasagroup BV voldoet. In een dergelijk geval kan Dasagroup BV nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever. Wel komt aan Dasagroup BV in een dergelijk geval het recht toe om, boven de reeds voor de uitvoering van de overeenkomst door haar gemaakte kosten, opdrachtgever een schadeloosstelling in rekening te brengen van 50% van het factuurbedrag van het ontbonden, geannuleerde dan wel gewijzigde gedeelte van de overeenkomst, onverminderd het recht van Dasagroup BV op volledige schadevergoeding. Bovendien is opdrachtgever in dat geval tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de ontbinding, de annulering dan wel de wijziging en vrijwaart zij Dasagroup BV ter zake.

Artikel 10: Levertijden

1. Tenzij nadrukkelijk anders, derhalve schriftelijk, overeengekomen kunnen de door Dasagroup BV opgegeven levertijden nimmer worden beschouwd als een fatale termijn.
2. Het enkel verstrijken van de leveringstermijn levert geen verzuim aan de kant van Dasagroup BV op, ook niet in het geval van een schriftelijk overeengekomen fatale termijn van levering.
3. Indien Dasagroup BV niet tijdig tot levering overgaat dient zij, alvorens in gebreke te zijn, door opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld, in welk geval door opdrachtgever aan Dasagroup BV een redelijke termijn tot nakoming behoort te worden gegeven. Deze termijn kan nimmer korter zijn dan 30 dagen. Dasagroup BV kan binnen deze termijn nimmer schadeplichtig en in verzuim zijn als gevolg van de niet tijdige levering.
4. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt levering vanaf het bedrijf van Dasagroup BV. Het tijdstip van levering is gelijk aan het moment waarop de te leveren zaken het bedrijf, het magazijn of een andere opslagplaats van Dasagroup BV dan wel die van door Dasagroup BV ingeschakelde derden, verlaten.
5. Bij de uitvoering van de overeenkomst door Dasagroup BV is opdrachtgever gehouden om al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig en/of wenselijk is om tijdige levering door Dasagroup BV mogelijk te maken, en wel in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen door opdrachtgever van Dasagroup BV.
6. Bij niet-naleving door opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en/of het in lid 4 van artikel 7 bepaalde, is een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling door Dasagroup BV nodig is. Totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld is Dasagroup BV in dat geval, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd om de nakoming van de overeenkomst op te schorten. Vervolgens zal Dasagroup BV de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 11: Transport, opslag en risico

1. Tenzij door opdrachtgever in afwijking hiervan een expliciete schriftelijke aanwijzing aan Dasagroup BV is verstrekt, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke door Dasagroup BV bepaald. Een en ander geschiedt altijd voor rekening en risico van opdrachtgever. Dit geldt tevens in het geval tussen partijen franco levering is overeengekomen en tevens in het geval een distributeur vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de uitvoerder, in dit geval Dasagroup BV, zijn. Dasagroup BV is derhalve nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard en vorm dan ook welke verband houdt met het transport tot levering.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en wel schriftelijk is Dasagroup BV niet belast met het opslaan van de te leveren zaken. Indien opslag echter plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 12: Reclames

1. Op Dasagroup BV rust de inspanningsplicht om al het nodige te doen teneinde te bewerkstelligen dat de door haar geleverde goederen en diensten voldoen aan de eisen welke daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
2. Nadat Dasagroup BV de overeenkomst heeft uitgevoerd is opdrachtgever verplicht om onmiddellijk de door Dasagroup BV geleverde prestaties en zaken grondig te inspecteren op fouten en/of gebreken en bij aanwezigheid daarvan Dasagroup BV onmiddellijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na uitvoering en aflevering, schriftelijk op de hoogte te brengen.
3. Indien opdrachtgever aan haar in lid 2 van dit artikel opgelegde verplichting niet voldoet, wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin de prestaties door Dasagroup BV zijn geleverd in te stemmen en vervalt aan opdrachtgever het recht van reclame.
4. Opdrachtgever is gehouden de door haar geconstateerde fouten en/of gebreken nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal. Dit alles zal schriftelijk door opdrachtgever moeten worden vastgelegd.
5. Zodra opdrachtgever door haar geconstateerde fouten en/of gebreken aan Dasagroup BV schriftelijk heeft kenbaar gemaakt dient Dasagroup BV onmiddellijk in staat te worden gesteld deze fouten en/of gebreken te controleren. Indien Dasagroup BV deze fouten en/of gebreken erkent komt aan haar de keuze toe om hetzij een billijke schadevergoeding toe te kennen, zulks met inachtneming van het in artikel 13 bepaalde, dan wel in overleg met opdrachtgever voor zorg te dragen dat een adequate oplossing, zoals het kosteloos herstellen van de fouten en/of gebreken, zal worden gevonden. In een dergelijk geval kan opdrachtgever nimmer aanspraak maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding.
6. Indien opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, resp. door derden in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, gelden de door Dasagroup BV geleverde prestaties en zaken in elk geval als deugdelijk, tenzij opdrachtgever het bepaalde in de overige leden van dit artikel in acht heeft genomen.
7. In het geval de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde termijn van vijf dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek resp. het in kennis stellen van Dasagroup BV voor opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
8. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dasagroup BV, is opdrachtgever niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden dan wel haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten, dan wel uit te stellen indien Dasagroup BV in gebreke blijft met een richtige nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en schade

1. Dasagroup BV is slechts aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van Dasagroup BV wordt gedekt en wel tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Dasagroup BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, tenzij deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van Dasagroup BV, doch derhalve ten hoogste, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van Dasagroup BV wordt gedekt als hiervoor bedoeld.
2. Indien de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt dan wel indien de verzekeraar van Dasagroup BV, om welke reden dan ook, niet overgaat tot uitkering, is de aansprakelijkheid in een dergelijk geval beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, zulks tot een maximum van € 5.000,00. Dasagroup BV is niet verplicht tot een verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade, immateriële schade of andere gevolgschade van opdrachtgever daarin begrepen.
3. Dasagroup BV is niet aansprakelijk voor het op welke wijze dan ook beschadigen, verloren of teniet gaan, daaronder begrepen diefstal, van eigendommen van opdrachtgever die bij Dasagroup BV of bij door Dasagroup BV ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd.
4. Overmacht sluit iedere aansprakelijkheid van Dasagroup BV uit, verwezen wordt in dit verband naar artikel 14 van deze voorwaarden.
5. De beperkingen, zoals in dit artikel opgenomen, gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dasagroup BV.
6. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen en wel voor eigen rekening, dat haar eigendommen die bij
Dasagroup BV zijn opgeslagen of bij door Dasagroup BV ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking Dasagroup BV zijn of worden vervoerd, behoorlijk zijn verzekerd.

Artikel 14: Overmacht

1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Dasagroup BV om, al dan niet ten tijde na het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Dasagroup BV kan worden verlangd, gelden als overmacht, al dan niet blijvend van aard, en bevrijden Dasagroup BV van haar verplichting tot nakoming.
2. Vormen van overmacht zijn: oorlog, onrusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, wanprestatie van derden die door Dasagroup BV ingeschakeld zijn, evenals belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers en distributeurs, evenals bezorgproblemen in geval van zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen zoals woonboten, woonwagens, huizen zonder brievenbus, gesloten flats en appartementencomplexen vallen ook onder deze overmachtsbepaling.
3. In geval van overmacht als in dit artikel bedoeld heeft Dasagroup BV het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 15: Ontbinding en beëindiging

1. Zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist komt aan Dasagroup BV het recht toe om de overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden indien opdrachtgever te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst dan wel indien zich omstandigheden voordien als vermeld in lid 2 van dit artikel. Opdrachtgever zal in dat geval niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling. Opdrachtgever is in dat geval gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse ontbinding c.q. de beëindiging aan Dasagroup BV te vergoeden.
2. Ongeacht het bepaalde in art.7 sub 7 is Dasagroup BV onder meer gerechtigd om de overeenkomst tussentijds te ontbinden indien opdrachtgever in gebreke blijft tijdig te betalen dan wel andere verplichtingen uit de overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, dan wel indien zich een van de volgende omstandigheden voordoet of dreigt te gaan voordoen:
a. Indien op een of meerdere vermogensbestanddelen van opdrachtgever conservatoir of executoriaal
b. beslag wordt gelegd;
c. Het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd;
d. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
e. Aan opdrachtgever al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend of zodanige surseance van betaling door opdrachtgever wordt aangevraagd;
f. Opdrachtgever overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
g. De onderneming van opdrachtgever wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
h. Dasagroup BV in staat van faillissement wordt verklaard;
i. Opdrachtgever handelingen verricht of nalaat waardoor de goede naam van Dasagroup BV dan wel van door haar ingeschakelde derden of andere opdrachtgevers van Dasagroup BV in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;
j. Opdrachtgever niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;
k. Opdrachtgever aan derden melding maakt van een betalingsachterstand.

3. Door Dasagroup BV op het moment van ontbinding ter uitvoering van de overeenkomst reeds verrichte prestaties zullen, evenals daarmee samenhangende betalingsverplichtingen, geen voorwerp van ongedaan making zijn.

Artikel 16: Rechten van industriële en intellectuele eigendom

1. Opdrachtgever staat er voor in dat alle aan Dasagroup BV ter beschikking gestelde zaken, van welke aard en in welke vorm dan ook, geen inbreuk maken op rechten van derden krachtens de nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van industriële en/of intellectuele eigendom, dan wel het recht met Dasagroup BV betrekking tot de onrechtmatige daad en vrijwaart Dasagroup BV voor alle aanspraken van derden dienaangaande.
2. Opdrachtgever staat er voorts voor in dat de inhoud van alle aan Dasagroup BV ter beschikking gestelde zaken niet in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege afgekondigde bepaling en regeling, de bepalingen en regelingen van de Nederlandse Reclame Code en de Bijzondere Reclame Code inbegrepen. Opdrachtgever vrijwaart Dasagroup BV voor alle aanspraken van derden dienaangaande.
3. Dasagroup BV is gerechtigd en bevoegd een verzoek tot het aangaan van een overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van een al lopende overeenkomst op te schorten en te staken indien de aan Dasagroup BV ter beschikking gestelde zaken inbreuk opleveren op de in lid 1 genoemde rechten van derden, dan wel strijdigheid opleveren met de in lid 2 genoemde bepalingen en regelingen, althans daar redelijkerwijs enige twijfel over ontstaat of blijft bestaan. In dat geval kan Dasagroup BV nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever, onverminderd het recht van Dasagroup BV om ten opzichte van opdrachtgever wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering daarvan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

Artikel 18: Wijziging en uitleg van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van de wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze wijzigingen/aanpassingen zullen in dat geval onverwijld aan opdrachtgever schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
4. De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.

Artikel 19: Bescherming persoonsgegevens

1. Ten aanzien van de door opdrachtgever aan Dasagroup BV aangeleverde persoonsgegevens die Dasagroup BV in bewerking heeft en de eventuele persoonlijke boodschap/content voor de uitvoering van diensten, zal Dasagroup BV slechts die werkzaamheden met betrekking tot de persoonsgegevens uitvoeren, welke haar uitdrukkelijk zijn opgedragen. De gegevens zullen door Dasagroup BV en door de door haar ingeschakelde derden als vertrouwelijk worden behandeld.
2. Dasagroup BV zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen.
3. Opdrachtgever blijft de verantwoordelijk met betrekking tot de persoonsgegevens die Dasagroup BV, in opdracht van de opdrachtgever, zal bewerken binnen de scope van de werkzaamheden en handelingen als vermeld in de overeenkomst.
4. Opdrachtgever garandeert dat, met betrekking tot de persoonsgegevens die hij aan Dasagroup BV heeft verschaft, hij heeft voldaan aan alle toepasselijke weten regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en dat deze wet- en regelgeving toestaat dat deze persoonsgegevens aan Dasagroup BV worden verschaft en dat deze gegevens door Dasagroup BV worden bewerkt. Opdrachtgever zal Dasagroup BV vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan deze wet- en regelgeving.

Artikel 20: Datalek

1. Dasagroup BV beoordeelt of onbedoelde vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens een datalek is in de zin van art. 4 Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG), én aanleiding geeft tot melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is sprake van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens). Tevens beoordeelt Dasagroup BV of sprake is van waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen met als gevolg dat melding aan deze betrokkenen moet worden gedaan. In de beide hierboven beschreven situaties stelt Dasagroup BV opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van haar bevindingen inzake het datalek.
2. Besluit tot melding doen aan Autoriteit Persoonsgegevens en aan betrokken en doet Dasagroup BV in overleg met opdrachtgever en besluit in overleg met wie van beiden de melding van het datalek doet aan de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, aan de betrokkenen.
3. Dasagroup BV overhandigt aan opdrachtgever bij een datalek als beschreven in nr. 1 hierboven, zo spoedig mogelijk haar bevindingen inzake het datalek plus de reeds door Dasagroup BV getroffen maatregelen met inachtneming van de Beleidsregels Meldingsplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens en met behulp van de door Dasagroup BV opgestelde interne werkinstructie Meldplicht datalekken.