CODE OF CONDUCT

INLEIDING

In deze Gedragscode wordt beschreven hoe Dasagroup BV haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om mensenrechten, arbeidsomstandigheden en eerlijke werkwijzen.

Deze Code of Conduct bevat richtlijnen om ons elke dag op de juiste wijze te gedragen. Deze Code helpt ons als werknemer van Dasagroup BV om deugdelijke, ethische besluiten te nemen die in het belang zijn van alle stakeholders van Dasagroup BV.

KERNWAARDEN VAN DASAGROUP BV

Kwalitatief: Dasagroup BV streeft naar een optimale kwaliteit en service voor de door haar geleverde producten en diensten.
Coöperatief: Dasagroup BV werkt intensief samen met klanten en leveranciers. De medewerkers van Dasagroup BV zijn klant- en oplossingsgericht. Ze zijn capabel en durven de juiste beslissingen te nemen, al dan niet in overleg met stakeholders.
Proactief: De medewerkers van Dasagroup BV wachten niet af en komen direct met mogelijke oplossingen of initiatieven.
Innovatief: Dasagroup BV reageert innovatief op technische- en markt-ontwikkelingen.
Creatief: Dasagroup BV beschikt over goed opgeleide en creatieve medewerkers die de vooruitstrevende doelen van uw onderneming kunnen managen.

KERNONDERWERPEN

Mensenrechten

Dasagroup BV zal bij haar besluitvorming de prioriteit leggen bij de mensenrechten als in bepaalde omstandigheden er geen simpele oplossing voorhanden is en de kans groter is dat Dasagroup BV voor uitdagingen en dilemma’s komt te staan in verband met mensenrechten.
Wij vermijden medeplichtigheid aan onwettige handelingen van anderen die in strijd zijn met internationale gedragsnormen. Ook zullen wij niet zwijgen over zulke onwettige handelingen of ervan profiteren.

Dasagroup BV zal medewerkers, partners, klanten, stakeholders of anderen met wie wij contact hebben of op wie wij van invloed kunnen zijn, niet discrimineren op grond van afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, politieke of religieuze mening, vakbondslidmaatschap of persoonlijke handicap. Dasagroup BV zorgt voor de beschikbaarheid van de volgende procedures, voor eigen gebruik en voor gebruik door haar stakeholders.

Vertrouwenspersoon

Dasagroup BV beschikt over een vertrouwenspersoon voor het melden van eventueel intern en extern wangedrag. Dasagroup BV zorgt ervoor dat vermoedens van onwettige handelingen naar behoren worden onderzocht en dat, indien de vermoedens bevestigd worden, er maatregelen worden genomen om het wangedrag en de schadelijke gevolgen ervan aan te pakken. Diegene die de melding doet, wordt adequaat beschermd tegen vergelding.

Arbeidsomstandigheden

Al onze arbeidsvoorwaarden en voorwaarden met betrekking tot sociale bescherming voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving of aan juridisch bindende overeenkomsten tussen degenen voor wie het werk wordt verricht, en degenen die het werk verrichten.

Dasagroup BV waarborgt de gezondheid en veiligheid op de werkplek door haar werknemers te beschermen tegen risico’s voor hun fysieke, geestelijke en sociale welzijn, en door te voorkomen dat de werkomstandigheden schade berokkenen aan hun gezondheid.

Eerlijke werkwijzen

Medewerkers mogen zich niet bezighouden met corrupte praktijken en Dasagroup BV accepteert geen illegaal gedrag van haar klanten, leveranciers of van anderen, of gedrag dat algemeen als onethisch wordt beschouwd.

Geschenken, uitnodigingen of voordelen die worden gegeven aan of ontvangen van een klant of leverancier, zijn alleen acceptabel als ze tot doel hebben het merkimago te versterken en een goede zakelijke relatie te onderhouden. De waarde van deze zaken moet nominaal zijn en conform de gangbare handelspraktijken en mag niet in strijd zijn met de toepasselijke wet- of regelgeving. In geval van twijfel moet het management worden geraadpleegd.

Dasagroup BV bevordert eerlijke concurrentie omdat dit innovatie en efficiency stimuleert en de kosten van producten en diensten verlaagt. Eerlijke concurrentie zorgt ervoor dat alle partijen gelijke kansen hebben en draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten.

Dasagroup BV respecteert de eigendomsrechten van haar klanten, leveranciers en overige stakeholders door geheimhoudingsovereenkomsten en andere overeenkomsten te sluiten die ervoor zorgen dat deze rechten beschermd worden, en door investeringen en economische en fysieke veiligheid te bevorderen, en creativiteit en innovatie te stimuleren.