INKOOPVOORWAARDEN

Definities 1.1

In deze algemene inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

Dasagroup BV:
Dasagroup BV en alle huidige en toekomstige aan haar, direct of indirect, gelieerde ondernemingen in Nederland als ook in het buitenland.
Diensten: alle door Partijen overeengekomen diensten welke (dienen te) worden verleend door de Leverancier ten behoeve van Dasagroup BV.
Goederen: de Zaken en/of Diensten. Inkoopvoorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden van Dasagroup BV.
Leverancier: degene die aan Dasagroup BV Zaken levert, voor Dasagroup BV Diensten verleent of met Dasagroup BV is overeengekomen dat te doen.
Overeenkomst: alle overeenkomsten, inclusief deze algemene inkoopvoorwaarden, tussen Dasagroup BV en Leverancier betreffende de aankoop van Zaken en/of het afnemen van Diensten door Dasagroup BV van Leverancier, alsmede iedere andere opdracht die Dasagroup BV aan Leverancier verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met een en ander verband houden.
Partij(en): Dasagroup BV en/of de Leverancier. Zaken: alle door Partijen overeengekomen producten welke (dienen te) worden geleverd door de Leverancier aan Dasagroup BV.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Dasagroup BV en de Leverancier inclusief maar niet beperkt tot alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, inkooporders, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen ter zake van het door Leverancier aan Dasagroup BV leveren van Zaken, verrichten van Diensten, uitvoeren van opdrachten en verrichten van overige werkzaamheden. Als deze Inkoopvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn op één zodanige rechtsbetrekking, dan zijn zij ook van toepassing op iedere daaropvolgende zodanige rechtsbetrekking tussen Partijen.
2.2 Eventuele algemene voorwaarden of branchevoorwaarden van Leverancier of een derde partij zijn niet van toepassing en worden door Dasagroup BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkende bedingen, wijzigingen en/of aanvullingen op deze Inkoopvoorwaarden gelden slechts indien en voor zover Dasagroup BV deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden slechts voor de specifieke Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. In geval van strijd tussen een schriftelijke bepaling in de Overeenkomst en een bepaling in deze Inkoopvoorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.
2.4 Met schriftelijk wordt gelijk gesteld gegevensuitwisseling langs elektronische weg (waaronder fax, e-mail, internet, Electronic Data Exchange), ook voor zover de wet (zoals voor een ingebrekestelling) een schriftelijkheidsvereiste kent.
2.5 Dasagroup BV heeft het recht de Inkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van de Inkoopvoorwaarden van toepassing. Dasagroup BV adviseert Leverancier daarom de Inkoopvoorwaarden regelmatig te bekijken op www.dasagroup.nl/inkoopvoorwaarden.

3 Offertes en de totstandkoming van een Overeenkomst

3.1 In het geval op een aanvraag van Dasagroup BV een offerte van de Leverancier volgt, dan zijn deze Inkoopvoorwaarden op de offerte van toepassing.
3.2 Aanvragen voor een offerte binden Dasagroup BV niet en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.3 Alle offertes van Leverancier zijn onherroepelijk en gelden ten minste 6 maanden. Dasagroup BV is niet gehouden de kosten van offertes te vergoeden.
3.4 Dasagroup BV is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met Leverancier af te breken zonder opgave van redenen en zonder voor eventueel daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk te zijn of gehouden te zijn door te onderhandelen.
3.5 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Dasagroup BV een offerte/aanbod van de Leverancier aanvaardt door middel van het verstrekken van een schriftelijke opdrachtbevestiging, ondertekend door een daartoe bevoegde functionaris van Dasagroup BV.
3.6 Dasagroup BV is gerechtigd een Overeenkomst zonder enige vergoeding te beëindigen tot het moment waarop Leverancier is begonnen met de uitvoering van die Overeenkomst.
3.7 Wijzigingen in de Overeenkomst worden uitsluitend schriftelijk overeengekomen. Wijzigingen hebben geen gevolgen voor de eerder overeengekomen prijs en het eerder overeengekomen tijdstip van levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4 Prijzen

4.1 De overeengekomen prijzen en tarieven zijn vast en luiden in Euro’s en gelden Delivery Duty Paid conform de Incoterms (meest recente versie). De prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en inclusief deugdelijke verpakking en alle kosten verband houdend met de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst.
4.2 Leverancier is niet gerechtigd de prijzen en tarieven tussentijds te verhogen. In het geval Leverancier een overeengekomen of een hem op grond van enige wettelijke bepaling toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging uitoefent, is Dasagroup BV bevoegd de Overeenkomst tussen
Dasagroup BV en Leverancier zonder ingebrekestelling en zonder daarbij schadeplichtig te zijn, met onmiddellijke ingang te beëindigen.
4.3 Meerwerk en kosten komen alleen voor vergoeding door Dasagroup BV in aanmerking in het geval de opdracht daartoe schriftelijk door Dasagroup BV is verleend. Indien het meerwerk of de kosten naar de mening van Leverancier de overeengekomen (op)leveringstermijn beïnvloeden, dient Leverancier zulks schriftelijk aan Dasagroup BV aan te geven. Vervolgens dienen Partijen zo spoedig mogelijk onderling te overleggen over het eventueel verschuiven van de (op)leveringstermijn en de consequenties die verschuiving heeft voor de door Leverancier te betalen vergoeding en/of boete ingeval van niet tijdige (op)levering. De verrekening van eventueel meer- of minderwerk vindt plaats na afloop van de werkzaamheden.

5 Levering

5.1 Levering van de Diensten vindt plaats op de overeengekomen plaats, binnen de overeengekomen termijn en onder begeleiding van de vereiste documentatie.
5.2 Levering van Zaken vindt plaats Delivery Duty Paid conform de Incoterms (meest recente versie) inclusief afladen op de overeengekomen plaats van levering, binnen de overeengekomen termijn en onder begeleiding van de vereiste documentatie.
5.3 Leverancier zal de Zaken verzekeren tot het moment van aflevering.
5.4 Leverancier is gehouden de te leveren Zaken deugdelijk te verpakken zodat zij hun bestemming in goede staat en onbeschadigd zullen bereiken en op een veilige manier kunnen worden uitgeladen. Leverancier zal eventuele instructies van Dasagroup BV met betrekking tot verpakking, conservering, etikettering, merking, beveiliging, verzending en verzendingsdocumentatie nauwkeurig opvolgen.
5.5 Dasagroup BV is gerechtigd de levering door Leverancier uit te laten stellen. In dat geval zal Leverancier tegen een schriftelijk nader overeen te komen vergoeding de Zaken deugdelijk verpakt opslaan, beveiligen, verzekeren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in de kwaliteit van de Zaken te voorkomen. In een dergelijk geval geraakt Dasagroup BV niet in verzuim.
5.6 Leverancier staat er voor in dat de volledige en onbezwaarde eigendom van de Zaken wordt geleverd en dat de Zaken vrij zijn van alle andere aanspraken van derden, inclusief beperkingen die voortvloeien uit octrooien, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.
5.7 De eigendom en het risico van de Zaken gaat over van Leverancier naar Dasagroup BV op het moment van de levering overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 5, onverminderd het recht van Leverancier de Zaken af te keuren.
5.8 Alle overeengekomen termijnen, waaronder levertermijnen, zijn voor Leverancier fatale termijnen, bij overschrijding waarvan Leverancier onmiddellijk, en zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim verkeert.
5.9 Zodra Leverancier weet, of aannemelijk is, dat hij tekort zal schieten in de nakoming van de Overeenkomst, is hij verplicht hiervan onmiddellijk schriftelijk en onder opgave van redenen mededeling te doen aan Dasagroup BV. Onverminderd de overige rechten van Dasagroup BV overleggen Partijen of, en zo ja, op welke wijze, de gerezen situatie alsnog naar genoegen van Dasagroup BV kan worden geregeld.
5.10 Leverancier is niet bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen. In het geval het uitvoeren van deelleveringen desondanks schriftelijk is overeengekomen, wordt onder levering mede een deellevering verstaan.

6 Facturering en betaling

6.1 Betaling van facturen door Dasagroup BV vindt plaats binnen 60 dagen na ontvangst van factuur, tenzij anders overeengekomen en onder de voorwaarde dat de factuur voorzien is van de in de Overeenkomst opgenomen specificaties en de juistheid van de factuur door Dasagroup BV niet wordt betwist.
6.2 Leverancier heeft niet het recht zijn verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen als gevolg van het overschrijden van de betalingstermijn door Dasagroup BV.
6.3 Dasagroup BV heeft het recht om door haar aan Leverancier verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die Leverancier – uit welken hoofde dan ook – is verschuldigd aan Leverancier. Leverancier komt niet het recht tot verrekening toe.
6.4 Ingeval Dasagroup BV facturen betwist, is Leverancier niet gerechtigd om de Goederen waarop de factuur betrekking heeft terug te vorderen.
6.5 Betaling door Dasagroup BV impliceert in geen enkel opzicht afstand van enig recht ingevolge de Overeenkomst, deze Inkoopvoorwaarden of de wet. Betaling kan niet worden opgevat als enige erkenning door Dasagroup BV van de deugdelijkheid van de Goederen en ontslaat Leverancier niet van enige aansprakelijkheid ter zake.

7 Acceptatie

7.1 Dasagroup BV is gerechtigd de Zaken bij aflevering en de Diensten bij verrichting te beoordelen door de door haar daartoe aangewezen personen en/of afdelingen.
7.2 In het geval naar het oordeel van Dasagroup BV de Zaken niet overeenstemmen met hetgeen overeengekomen en/of de Diensten niet zijn verricht conform hetgeen is overeengekomen, heeft Dasagroup BV het recht de Zaken en/of de Diensten te weigeren. Weigering door Dasagroup BV zal schriftelijk geschieden onder opgave van de redenen voor deze beslissing. Alle aan de weigering verbonden kosten zijn voor rekening van Leverancier.
7.3 Fouten en/of tekortkomingen zullen door Leverancier onverwijld worden hersteld. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Leverancier, onverminderd alle overige rechten die Dasagroup BV ingevolge de Overeenkomst, deze Inkoopvoorwaarden of de wet ten dienste staan.

8 Garantie

8.1 Leverancier garandeert dat de geleverde Goederen en daarbij behorende documentatie: a) in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties, eigenschappen, voorwaarden en eisen of, indien ter zake niets is overeengekomen aan de specificaties, eigenschappen, voorwaarden en eisen die in het handelsverkeer aan de Goederen worden gesteld, althans gebruikelijk zijn. b) in overeenstemming zijn met de kwaliteit, eigenschappen en betrouwbaarheid die Dasagroup BV onder alle omstandigheden redelijkerwijs mag verwachten. c) vrij van gebreken zijn en van deugdelijke materialen zijn vervaardigd. d) voldoen aan wettelijke voorschriften en besluiten van overheidswege.
8.2 Leverancier staat er verder voor in dat de Goederen geschikt zijn voor het beoogde doel en gebruik en verwerkt kunnen worden voor dat doel, en dat de Goederen te allen tijde van een hoog en duurzaam kwaliteitsniveau zijn.
8.3 De garantie houdt onder meer in dat, onverminderd het recht van Dasagroup BV tot schadeloosstelling voor alle kosten en schade welke het gevolg zijn van gebrekkigheid dan wel ongeschiktheid van de door Leverancier geleverde en/of verrichte Goederen, alle gebreken ontstaan tijdens de garantieperiode, onmiddellijk op eerste schriftelijk verzoek van Dasagroup BV op kosten van Leverancier binnen 3 weken na de datum van de schriftelijke mededeling van Dasagroup BV, geheel worden hersteld/dan wel vervangen door dezelfde Zaken en/of Diensten en daarbij behorende resultaten.
8.4 Voor Zaken houdt de garantie tevens in dat Leverancier op verzoek van Dasagroup BV een creditnota verstrekt ten bedrage van het totaal aantal geretourneerde gebrekkige Zaken, op basis van de laatst geldende aankoopprijs van deze Zaken.
8.5 De garantieperiode voor Zaken is 30 maanden na datum van aflevering, tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld. In spoedeisende gevallen kan Dasagroup BV, onverminderd haar overige rechten, op kosten van Leverancier zelf de defecte (delen van) Zaken al dan niet bij haar afnemers herstellen.

9 Personeel en derden

9.1 In het geval Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wil maken van diensten van derden dan is hij daartoe pas bevoegd na verkregen schriftelijke toestemming van Dasagroup BV. Bij Pagina 3 (van 4) het verlenen van de toestemming is Dasagroup BV gerechtigd aan de goedkeuring voorwaarden te verbinden.
9.2 Leverancier staat in voor de kwaliteit van diegenen die namens hem belast is/zijn met de uitvoering van de Overeenkomst.
9.3 In het geval de kwaliteit van het werk of het gedrag van een werknemer van Leverancier en/of een door Leverancier ingezette derde naar gemotiveerd oordeel van Dasagroup BV niet voldoet, zal Leverancier de werknemer of derde op het eerste verzoek van Dasagroup BV vervangen.
9.4 Bij tijdelijke of permanente afwezigheid van de door Leverancier ingezette werknemers of derden dienen door Leverancier zo spoedig mogelijk vervangende personen beschikbaar te worden gesteld die qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijk ingezette personen.
9.5 Wanneer sprake is van het verrichten van Diensten die bij uitstek afhankelijk zijn van de kwaliteiten van de ingezette werknemer of derde wordt deze werknemer of derde eerst ter goedkeuring voorgesteld aan Dasagroup BV.
9.6 De werknemers van Leverancier dan wel door Leverancier ingezette derden voldoen aan de in de Nederlandse wet- en regelgeving vastgelegde voorwaarden, onder meer ten aanzien van het arbeidsrecht. Leverancier vrijwaart Dasagroup BV van gevolgen voorvloeiend uit het niet naleven van Leverancier van de Nederlandse wet- en regelgeving.

10 Vertrouwelijkheid

10.1 Leverancier dient alle informatie die hij in het kader van voorstellen, offertes, opdrachten en/of Overeenkomsten van Dasagroup BV verkrijgt, op welke wijze dan ook, alsmede de Overeenkomst
zelf, zowel tijdens als na beëindiging van de opdracht c.q. Overeenkomst strikt vertrouwelijk te behandelen. Leverancier zal de door Dasagroup BV verstrekte informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij ter beschikking is gesteld en zal deze, geheel noch gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, kopiëren, reproduceren, aan derden ter hand stellen of aan derden ter inzage geven.
Leverancier zal de door Dasagroup BV verstrekte informatie slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet in het geval Leverancier tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de
informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
11.2 Leverancier vrijwaart Dasagroup BV en haar directeuren, werknemers, overige ingeschakelde
derden en relaties voor aanspraken van derden van welke aard of uit welken hoofde ook, verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst waaronder begrepen (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, veiligheidsgebreken in de zin van de
productaansprakelijkheidswetgeving, respectievelijk als gevolg van handelen of nalaten van Leverancier, zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden. Leverancier zal aan Dasagroup BV en haar directeuren, werknemers en overige ingeschakelde derden alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten – waaronder begrepen kosten van juridische bijstand – volledig vergoeden.
11.3 Leverancier verklaart in het bezit te zijn van een geldige en adequate verzekering ter afdekking van de risico’s verbonden aan de uitvoering van de Overeenkomst. Leverancier dient op eerste verzoek van Dasagroup BV een kopie van de daartoe strekkende polis te geven aan Dasagroup BV.
11.4 Eventuele aansprakelijkheid van Dasagroup BV jegens Leverancier beperkt zich tot vergoeding van directe schade, tot maximaal het op basis van de Overeenkomst in een kalenderjaar verschuldigde bedrag (exclusief BTW) dan wel, indien geen sprake is van een duurovereenkomst, de met de overeenkomst gemoeide waarde ineens. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) de vergoeding (al dan niet naar rato) van de geleverde en aantoonbaar bruikbare prestaties;
b) de door opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte kosten, daaronder ook verstaan de kosten
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtnemer aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
11.5 Dasagroup BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door
bedrijfstagnatie.

12 Beëindiging
12.1 Dasagroup BV is gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder
gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding, met onmiddellijke ingang schriftelijk te
beëindigen, indien:
a) Leverancier een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen 10 werkdagen na schriftelijke ingebrekestelling;
b) het faillissement van Leverancier wordt aangevraagd of Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard;
c) Leverancier surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance wordt verleend;
d) Leverancier zijn activiteiten staakt en/of wordt geliquideerd;
e) aan de zijde van Leverancier een wijziging in de zeggenschap voordoet; of
f) Leverancier wordt geconfronteerd met een executoriaal beslag op essentiële onderdelen van
diens bedrijfsvoering die een belemmering kunnen vormen voor de uitvoering en nakoming
van de Overeenkomst.
12.2 Bepalingen van deze Inkoopvoorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard zijn bestemd ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen Partijen.

13 Non-relatiebeding
13.1 Leverancier garandeert dat, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Dasagroup BV, tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende 12 (twaalf) maanden na het einde daarvan, hij geen medewerkers van Dasagroup BV direct of indirect in dienst zal nemen(of anderszins diensten zal laten verrichten) die direct dan wel indirect betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst. Dit artikel geldt maximaal 5 jaar.

14 Intellectuele eigendomsrechten
14.1 Alle informatie, waaronder in ieder geval begrepen alle analyses, materialen, data, tekeningen, onderzoeken, resultaten, conclusies of andere documenten, die door of namens Dasagroup BV wordt verstrekt aan Leverancier of die in opdracht van Dasagroup BV door Leverancier wordt gemaakt bij de uitvoering van de Overeenkomst alsmede alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking daartoe, komen uitsluitend toe aan Dasagroup BV. Voor zover dergelijke rechten niet automatisch op Dasagroup BV overgaan, zal Leverancier deze rechten volledig aan Dasagroup BV overdragen. Leverancier zal alle documenten of instrumenten die noodzakelijk zijn voor de overdracht van genoemde rechten aan Dasagroup BV uitvoeren en leveren. Leverancier machtigt Dasagroup BV tevens om de voornoemde intellectuele en industriële eigendomsrechten op Pagina 4 (van 4) naam van Dasagroup BV te registreren.
14.2 Op verzoek van Dasagroup BV, maar in ieder geval na beëindiging van de Overeenkomst, dient Leverancier alle door Dasagroup BV verschafte informatie te retourneren aan Dasagroup BV.
14.3 Leverancier garandeert dat het gebruik van de aan Dasagroup BV geleverde Zaken en Diensten geen inbreuk maakt op aan derden toebehorende rechten.

15 Boete
15.1 Indien van een schending van artikel 10, 13 en/of 14, zal Leverancier een onmiddellijk opeisbare, niet voor verrekening en/of rechterlijke matiging vatbare, boete verbeuren aan Dasagroup BV ten bedrage van EUR 50.000 per gebeurtenis en EUR 5.000 voor iedere dag of ieder dagdeel dat een dergelijk schending na schriftelijke kennisgeving voortduurt, één en ander onverminderd de verplichting van Leverancier tot volledige en integrale vergoeding aan Dasagroup BV van alle uit dien hoofde door laatstgenoemde geleden of te lijden schade.
15.2 Partijen erkennen dat deze boeteclausule geldig en afdwingbaar is, en dat het bedrag van de boete, gelet op de mogelijke gevolgen voor Dasagroup BV van een schending van artikel 10, 13 en/of 14 door Leverancier, redelijk – en niet exorbitant – is.

16 Overmacht
16.1 In het geval sprake is van een overmachtssituatie aan de zijde van Leverancier, die meer dan 30 werkdagen heeft geduurd, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen.
16.2 De termijn van 30 dagen hoeft door Dasagroup BV niet in acht genomen te worden indien redelijkerwijs aangenomen mag worden dat de overmachtssituatie niet in deze periode is opgeheven of dat van Dasagroup BV niet mag worden gevraagd deze termijn in acht te nemen.
16.3 Leverancier kan zich alleen op overmacht beroepen, indien Leverancier Dasagroup BV onmiddellijk onder overlegging van de benodigde bewijsstukken schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.
16.4 Over de periode dat de Leverancier door overmacht niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, is Dasagroup BV aan Leverancier geen vergoeding verschuldigd en niet verplicht tot nakoming van haar overige verplichtingen.

17 Overig
17.1 Leverancier, zijn werknemers en door hem ingeschakelde derden zijn bij het uitvoeren van de Overeenkomst gehouden alle wet- en regelgeving en van overheidswege vastgestelde veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen, evenals eventuele bedrijfsvoorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen die gelden bij Dasagroup BV.
17.2 Het is Leverancier niet toegestaan enige vergoeding of enig ander voordeel aan te bieden aan Dasagroup BV of haar directeuren, werknemers of overige ingeschakelde derden, anders dan hetgeen redelijkerwijs voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst.
17.3 Leverancier kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dasagroup BV overdragen aan een derde. Dit is een onoverdraagbaarheidsbeding in de zin van artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek en dit beding heeft goederenrechtelijke werking. Dasagroup BV is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zonder toestemming van Leverancier over te dragen aan een haar gelieerde onderneming.
17.4 Indien een bepaling van deze Inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de nietige of vernietigde bepaling rekening zal worden gehouden.
17.5 Ingeval van wetswijzigingen, jurisprudentie e.d. en/of onvoorziene omstandigheden die gevolgen hebben voor de Overeenkomst zullen Partijen in overleg treden over hoe Partijen in redelijkheid invulling kunnen blijven geven aan de Overeenkomst. In geen geval kan een en ander leiden tot fiscale risico’s en/of hogere kosten voor Dasagroup BV.
17.6 Op deze Inkoopvoorwaarden en alle verbintenissen tussen Dasagroup BV en Leverancier is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit, dan wel anderszins verband houden met enige overeenkomst en/of deze Inkoopvoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.